Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Semantic and Modal Analysis of Some Verbs in Kurdish, Turkish and English

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 1, 123 - 139, 25.01.2021
https://doi.org/10.21600/ijoks.850817

Öz

Dil, küresel varlığımızı bir arada tutan bir zamktır. Şiir ve yazılarla ufukta ilk kez ortaya görünen İngilizce; modern dönemdeki lingua franca (ortak dil)’dir. Disiplinler arası boyutuyla modern bir bilim dalı olan dilbilim, sadece modern dilleri değil, aynı zamanda Kürtçe ve Türkçe gibi eski dillere de uygulanmaktadır ve tüm dilleri kapsamaktadır. Bu bağlamda, üç dili karşılaştırmak makuldür. Bu çalışma, dilin başlangıç noktası olarak alınan fiil üzerine odaklanmaktadır. Zaman ve fiil anlamsal yapısı açısından bazı fiiller incelenmiş ve betimlenmiştir. Çalışmanın verileri çeşitli kitap, makale ve dergilerden toplanmıştır. Oluş, durum ve iş-kılış fiillerinin örnekleri; modern anlamdaki zamanın benimsendiğini ve evrensel olduğunu göstermektedir. İngilizce, zamanın anlamını iletmek için yardımcı fiiller kullanır.

Kaynakça

 • Aksan, D. (1990). Prof. Dr. Doğan Aksan ile Ülkemizde Dil ve Dilbilim Çalışmaları Üzerine. Dilbilim Araştırmaları, Ankara, Hitit Yayınevi.
 • Aydın, Ö. (1997). Anadili eğitimi, yabancı dil öğretimi ve evrensel dilbilgisi. Dil Dergisi, 54, 23-30.
 • Babayiğit, M. V. (2016). İngilizce, Kürtçe ve Türkçede zamanların sentaks (Sözdizimsel) karşılaştırmas , (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Babayiğit, M. V. (2020a). Kürtçe, Türkçe ve İngilizce Atasözlerinde Azim, Başarı, alışkanlık, Kararlılık ve Tembellik İfadeleri. International Journal of Kurdish Studies 6 (2), 244 – 257, DOI: https://doi.org/10.21600/ijoks. 760441.
 • Babayiğit, M. V. (2020b). Does Multimedia Technology Facilitate Pragmatics Awareness among Teenage Learners? A Case of Secondary-School Students. International Journal of Kurdish Studies 6 (2), 164 – 174, DOI: https://doi.org/10.21600/ijoks. 72414
 • Buran, A. (2011). Kürtler ve Kürt Dili. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6, 3.
 • Çelik, M. (2001). Cumhuriyet Döneminde Dilbilimi. Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 127.
 • Demir, N.- Yılmaz, E. (2010). Türk Dili El Kitabı, Ankara, Grafiker Yayınları.
 • Demircan, Ö., & Erözden, A. (1990). Dil Üzerine Yayınlar ve İncelemeler (Bir Kaynakça, Derlemesi). Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 1, 191-295.
 • Fishman, J. A. (2002). Endangered minority languages: Prospects for sociolinguistic research. International Journal on Multicultural Societies, 4(2), 270-275.
 • Flowerdew, J. (1999). Description and interpretation in critical discourse analysis. Journal of Pragmatics, 31(8), 1089-1099.
 • Graddol, D. (1997). The future of English? London: The British Council.
 • Heredot (1973). Heredot Tarihi, Çev.: Müntekim Ökmen. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Karacan, H. & Kaya, B. (2015). Zazaki ile Kurmanci lehçelerinin fonetik yönünden karşılaştırılması [Phonetic comparison of the Kurmanci and Zazaki dialects]. International Journal of Kurdish Studies 1 (2), pp.102 – 115.
 • Karacan, H. & Kinay, N. (2016). Öğretmenlerin Kürtçe öğretimine yönelik algılarının incelenmesi [An analysis of teachers’ perceptions regarding teaching Kurdish language]. European Journal of Educational and Social Sciences, 1 (1), 24 – 33.
 • Karacan, H. & Babayiğit, M. V. (2017). Türk ve Kürt Dillerinin Sentaks (Sözdizimsel) Karşılaştırması. Tiydem Yayıncılık, Editör: Hasan KARACAN, Basım sayısı:3, Sayfa sayısı:238, ISBN:978-605-9512-03-9, Bölüm Sayfaları: 7 -31.
 • Karacan, H. (2020). Kurmanji and Zazaki Dialects: Comparative Study on their Phonetics. International Journal of Kurdish Studies 6 (1), 35 – 51 DOI: https://doi.org/10.21600/ijoks. 653812
 • Kasap, S. (2018). The role of cognate English–Kurdish words in teaching English. African Educational Research Journal, 6(4): 213-217.
 • Kasap, S. (2018). The Effect of Age and Reading on Rhoticity in Kurdish. TURAN-SAM 37:97-101
 • Kasap, S. (2020). Sosyodilbilim ve Dil Eğitimi. Eğitim Ortamlarında Nitelik (Ed. Tanhan, F. & Özok H. İ.). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Kasap, S., Pashayeva, S. (2020) . Pragmatic Comptence and Foreign Language Teaching(Ed. Kasap, S.) Ankara: Anı Yayıncılık
 • Kıran, Z. (1990). Büyüleyici bir bilim dalı: Dilbilim. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 1, 4-9.
 • Kocaman, Ahmet (1990) "Önsöz". Dilbilim Araştırmaları , 1-3.
 • Onan, B. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretiminde Dil Yapılarının Anlama Becerilerini (Okuma/Dinleme) Geliştirmedeki Rolü. yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara:Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Pedersen. H (1962). The Discovery of Language. Bloomington: University of Indiana.
 • Richards, J.C., Platt, J. y Platt, H. (1992). Dictionary of language teaching & applied linguistics. Harlow: Longman.
 • Saussure, F. (2001). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev.: Berke Vardar), İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Sebüktekin, H. (1982). Yabancı Dil Öğretimi ve Dilbilim. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 241-250.
 • Sönmez, N., & Geyik, R. The Comparative and Contrastive Studies of English and Kurdish (Kurmanji) Verb Tenses. Nübihar Akademi, 1(5), 82-110.
 • Tuna, Osman Nedim (1997). Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s. 49. ISBN 975-16- 0249-1
 • Tutaş, N. (2017). İngiliz Dilinde ‘Aydınlanma’: Eski İngilizce’den Günümüze Değişimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1).
 • Uzun, M. (2010). Kürt edebiyatına giriş (Vol. 446). Ithaki Publishing.
 • Uzun, N. E. (2012). Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri üzerine. Türkoloji Dergisi, 19(2), 115-134.
 • Yıldırım, D. (2001). Mustafa Kemal Atatürk, Filolojiler, Medeniyet ve Bugün. Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 77.
 • Yıldırım, K. (2012). Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilbilgisi: Kurmancî Lehçesi. İstanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.
 • Yule, G. (2006). The Study of Language. Cambridge: CUP

Semantic and Modal Analysis of Some Verbs in Kurdish, Turkish and English

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 1, 123 - 139, 25.01.2021
https://doi.org/10.21600/ijoks.850817

Öz

Language is the glue that holds together our global existence. The most recent lingua franca in modern times is English, a language that first appeared on the horizon with the poetry and writings. Linguistics, a modern science with its interdisciplinary dimension encompasses all languages, not only the modern languages but is also being applied to ancient languages such as Kurdish and Turkish. In this context, it makes sense to compare the three. This study focuses on the verb which is taken to be the starting point of language. A selection of verbs is examined and described in terms of tense and the meaning of those tense structures. The data for the study is collected from various books, articles and journals. Examples of verbs of being, state and action demonstrate that tense in the modern sense has taken hold and is universal. English uses auxiliary verbs to convey the meaning of the tense.

Kaynakça

 • Aksan, D. (1990). Prof. Dr. Doğan Aksan ile Ülkemizde Dil ve Dilbilim Çalışmaları Üzerine. Dilbilim Araştırmaları, Ankara, Hitit Yayınevi.
 • Aydın, Ö. (1997). Anadili eğitimi, yabancı dil öğretimi ve evrensel dilbilgisi. Dil Dergisi, 54, 23-30.
 • Babayiğit, M. V. (2016). İngilizce, Kürtçe ve Türkçede zamanların sentaks (Sözdizimsel) karşılaştırmas , (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Babayiğit, M. V. (2020a). Kürtçe, Türkçe ve İngilizce Atasözlerinde Azim, Başarı, alışkanlık, Kararlılık ve Tembellik İfadeleri. International Journal of Kurdish Studies 6 (2), 244 – 257, DOI: https://doi.org/10.21600/ijoks. 760441.
 • Babayiğit, M. V. (2020b). Does Multimedia Technology Facilitate Pragmatics Awareness among Teenage Learners? A Case of Secondary-School Students. International Journal of Kurdish Studies 6 (2), 164 – 174, DOI: https://doi.org/10.21600/ijoks. 72414
 • Buran, A. (2011). Kürtler ve Kürt Dili. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6, 3.
 • Çelik, M. (2001). Cumhuriyet Döneminde Dilbilimi. Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 127.
 • Demir, N.- Yılmaz, E. (2010). Türk Dili El Kitabı, Ankara, Grafiker Yayınları.
 • Demircan, Ö., & Erözden, A. (1990). Dil Üzerine Yayınlar ve İncelemeler (Bir Kaynakça, Derlemesi). Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 1, 191-295.
 • Fishman, J. A. (2002). Endangered minority languages: Prospects for sociolinguistic research. International Journal on Multicultural Societies, 4(2), 270-275.
 • Flowerdew, J. (1999). Description and interpretation in critical discourse analysis. Journal of Pragmatics, 31(8), 1089-1099.
 • Graddol, D. (1997). The future of English? London: The British Council.
 • Heredot (1973). Heredot Tarihi, Çev.: Müntekim Ökmen. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Karacan, H. & Kaya, B. (2015). Zazaki ile Kurmanci lehçelerinin fonetik yönünden karşılaştırılması [Phonetic comparison of the Kurmanci and Zazaki dialects]. International Journal of Kurdish Studies 1 (2), pp.102 – 115.
 • Karacan, H. & Kinay, N. (2016). Öğretmenlerin Kürtçe öğretimine yönelik algılarının incelenmesi [An analysis of teachers’ perceptions regarding teaching Kurdish language]. European Journal of Educational and Social Sciences, 1 (1), 24 – 33.
 • Karacan, H. & Babayiğit, M. V. (2017). Türk ve Kürt Dillerinin Sentaks (Sözdizimsel) Karşılaştırması. Tiydem Yayıncılık, Editör: Hasan KARACAN, Basım sayısı:3, Sayfa sayısı:238, ISBN:978-605-9512-03-9, Bölüm Sayfaları: 7 -31.
 • Karacan, H. (2020). Kurmanji and Zazaki Dialects: Comparative Study on their Phonetics. International Journal of Kurdish Studies 6 (1), 35 – 51 DOI: https://doi.org/10.21600/ijoks. 653812
 • Kasap, S. (2018). The role of cognate English–Kurdish words in teaching English. African Educational Research Journal, 6(4): 213-217.
 • Kasap, S. (2018). The Effect of Age and Reading on Rhoticity in Kurdish. TURAN-SAM 37:97-101
 • Kasap, S. (2020). Sosyodilbilim ve Dil Eğitimi. Eğitim Ortamlarında Nitelik (Ed. Tanhan, F. & Özok H. İ.). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Kasap, S., Pashayeva, S. (2020) . Pragmatic Comptence and Foreign Language Teaching(Ed. Kasap, S.) Ankara: Anı Yayıncılık
 • Kıran, Z. (1990). Büyüleyici bir bilim dalı: Dilbilim. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 1, 4-9.
 • Kocaman, Ahmet (1990) "Önsöz". Dilbilim Araştırmaları , 1-3.
 • Onan, B. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretiminde Dil Yapılarının Anlama Becerilerini (Okuma/Dinleme) Geliştirmedeki Rolü. yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara:Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Pedersen. H (1962). The Discovery of Language. Bloomington: University of Indiana.
 • Richards, J.C., Platt, J. y Platt, H. (1992). Dictionary of language teaching & applied linguistics. Harlow: Longman.
 • Saussure, F. (2001). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev.: Berke Vardar), İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Sebüktekin, H. (1982). Yabancı Dil Öğretimi ve Dilbilim. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 241-250.
 • Sönmez, N., & Geyik, R. The Comparative and Contrastive Studies of English and Kurdish (Kurmanji) Verb Tenses. Nübihar Akademi, 1(5), 82-110.
 • Tuna, Osman Nedim (1997). Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s. 49. ISBN 975-16- 0249-1
 • Tutaş, N. (2017). İngiliz Dilinde ‘Aydınlanma’: Eski İngilizce’den Günümüze Değişimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1).
 • Uzun, M. (2010). Kürt edebiyatına giriş (Vol. 446). Ithaki Publishing.
 • Uzun, N. E. (2012). Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri üzerine. Türkoloji Dergisi, 19(2), 115-134.
 • Yıldırım, D. (2001). Mustafa Kemal Atatürk, Filolojiler, Medeniyet ve Bugün. Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 77.
 • Yıldırım, K. (2012). Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilbilgisi: Kurmancî Lehçesi. İstanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.
 • Yule, G. (2006). The Study of Language. Cambridge: CUP
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Veysi Babayiğit 0000-0003-4136-7434

Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2021
Gönderilme Tarihi 30 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Babayiğit, M. V. (2021). Semantic and Modal Analysis of Some Verbs in Kurdish, Turkish and English. International Journal of Kurdish Studies, 7(1), 123-139. https://doi.org/10.21600/ijoks.850817


NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on http://ijoks.com/ and register to submit a paper.