Research Article
BibTex RIS Cite

EU-Türkiye Relations with a Special Focus on Syrian Migrants: Readmission Agreement and the 18 March Agreement

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 98 - 117, 21.03.2024
https://doi.org/10.21600/ijoks.1423109

Abstract

After the start of the Syrian civil war in March 2011, millions of Syrians were forced to flee their country. As other effects of the war and the intensity of migration increased, the situation developed into a humanitarian crisis. In response, Türkiye, as a neighbor of Syria, implemented an open-door policy towards Syrian migrants; and as of 2023, the number of Syrians under temporary protection in Türkiye reached approximately 3.5 million. This number is not only the highest number of Syrians but also is incomparably higher than the number of Syrians in other countries. However, the migration flow towards Türkiye facilitated an influx of migrants to the borders of the European Union (EU). As a result of this influx, the EU needed to join hands with Türkiye. This research analyses EU-Türkiye relations as regards migrating Syrians. In brief, the two actors signed the Readmission Agreement and the 18 March Memorandum of Understanding to prevent the flow of Syrians to the EU. In the actuality created by these texts, the process observed is considered to have yielded a result in favor of the EU. In other words, the flow of migration to the EU through Türkiye has been largely prevented. However, from the Turkish perspective, Türkiye has had to bear the huge expense of hosting approximately 3.5 million Syrians but by and large, has not received the expected support from the EU.

References

 • Balcı, O. (2018). Modern Devlet Algısı ve Kutadgu Bilig’in Devlet Anlayışının Bir Kıyaslaması. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Balcı, O. (2023). “Tehdit Dengesi Teorisi Perspektifinden Yunanistan’ın Türkiye’ye Yönelik Tehdit Algısı: 2018-2020 Döneminde Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan Rekabeti”, Uluslararası İlişkiler ve Politika Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss. 68-83.
 • Ballı, A. (2019). Dünyayı Sarsan Aylan Bebeğin Ölümünün Dördüncü Yılı. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dunyayi-sarsan-aylan-bebegin-olumunun-dorduncu-yili/1570828#, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Barkın, E. (2014). “1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi,” Ankara Barosu Dergisi.
 • Bayraklı, E., & Keskin, K. (2015, November). Türkiye, Almanya ve AB üçgeninde mülteci krizi. SETA.
 • Çelik, D. Ş. & Şemşit, S. (2020). Türkiye–Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşmasının Uygulanmasında Suriyelilerin Etkisi ve Rolü. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(Özel Sayı), 66-84.
 • Çiçekli, B. (2009). Uluslararası Göç Hukuku Göç Terimleri Sözlüğü, No: 18, Cenevre: IOM Uluslararası Göç Örgütü Daily Sabah (2023). Greece to try to extend Türkiye-EU migrant deal: Minister, https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/greece-to-try-to-extend-turkiye-eu-migrant-deal-minister, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası göç sorunu perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(181), 175-204.
 • Ekici, S., & Tuncel, G. (2015). Göç ve insan. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 9-22.
 • Eunavfor Med, (2024). About Us. https://www.operationsophia.eu/about-us/, [Erişim Tarihi: 28.01.2024]. European Council (2016). EU-Turkey statement, 18 March 2016. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Eurostat (2023). Annual asylum statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics&oldid=558844#Main_countries_of_destination_.E2.80.93_Germany.2C_France.2C_Spain_and_Austria, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Güvenç, B. (1996), “Göç Olgusu ve Türk Toplumu”, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç, Mersin: Sosyoloji Derneği Yayınları
 • Karaca, H. A. (2020). Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Antlaşması Ve 18 Mart 2016 Tarihli Türkiye-Avrupa Birliği Zirve Bildirisi Uyarınca Düzensiz Göçle Mücadele Ve Bazı Sorunlu Alanlar. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(4), 155-194.
 • Karakuş, A. (2021). OGSP’nin Gelişim Süreci: Bir Güvenlik Aktörü Olarak AB. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (5), 557-582.
 • Kaya, A. (2022). AB-Türkiye mülteci mutabakatı: Tampon ülke. TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu Makale Dizisi No-2.
 • Köse, O. (2017). Geçmişten Günümüze GÖÇ I. Canik Belediyesi Kültür Yayınları. Samsun. Mülteciler Derneği (2023). Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Aralık 2023. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/#:~:text=T%C3%BCrkiye'de%20kay%C4%B1t%20alt%C4%B1na%20al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F,y%C4%B1l%C4%B1n%20en%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20seviyesine%20geriledi, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Sirkeci, İ., & Cohen, J. H. (2015). Hareketlilik, göç, güvensizlik. İdealKent, 6(15), 8-21.
 • Sina, A. (2017). Antikçağ’da Bir Göç Modeli: Klerukhia. İçinde (ed.) Köse, O. Geçmişten Günümüze GÖÇ I. Canik Belediyesi Kültür Yayınları. Samsun. 17-29.
 • Statista (2023). Ranking of the largest Syrian refugee-hosting countries in 2022. https://www.statista.com/statistics/740233/major-syrian-refugee-hosting-countries-worldwide/, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • T.C. Dış İşleri Bakanlığı (2024). Türkiye-AB Arasında 18 Mart’ta Varılan Mutabakata İlişkin Soru-Cevaplar. https://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-arasinda-18-mart_ta-varilan-mutabakata-iliskin-soru-cevaplar.tr.mfa#:~:text=18%20Mart%20mutabakat%C4%B1n%C4%B1n%20en%20%C3%B6nemli,e%201%E2%80%9D%20form%C3%BCl%C3%BC%20te%C5%9Fkil%20etmektedir.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (2023). Geçici Koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (2024). Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Türk Dil Kurumu (2024), “Göç Tanımı”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5af9e723cf0ad3.26133540 [Erişim Tarihi: 19.01.2024].

EU-Türkiye Relations with a Special Focus on Syrian Migrants: Readmission Agreement and the 18 March Agreement

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 98 - 117, 21.03.2024
https://doi.org/10.21600/ijoks.1423109

Abstract

After the start of the Syrian civil war in March 2011, millions of Syrians were forced to flee their country. As other effects of the war and the intensity of migration increased, the situation developed into a humanitarian crisis. In response, Türkiye, as a neighbor of Syria, implemented an open-door policy towards Syrian migrants; and as of 2023, the number of Syrians under temporary protection in Türkiye reached approximately 3.5 million. This number is not only the highest number of Syrians but also is incomparably higher than the number of Syrians in other countries. However, the migration flow towards Türkiye facilitated an influx of migrants to the borders of the European Union (EU). As a result of this influx, the EU needed to join hands with Türkiye. This research analyses EU-Türkiye relations as regards migrating Syrians. In brief, the two actors signed the Readmission Agreement and the 18 March Memorandum of Understanding to prevent the flow of Syrians to the EU. In the actuality created by these texts, the process observed is considered to have yielded a result in favor of the EU. In other words, the flow of migration to the EU through Türkiye has been largely prevented. However, from the Turkish perspective, Türkiye has had to bear the huge expense of hosting approximately 3.5 million Syrians but by and large, has not received the expected support from the EU.

References

 • Balcı, O. (2018). Modern Devlet Algısı ve Kutadgu Bilig’in Devlet Anlayışının Bir Kıyaslaması. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Balcı, O. (2023). “Tehdit Dengesi Teorisi Perspektifinden Yunanistan’ın Türkiye’ye Yönelik Tehdit Algısı: 2018-2020 Döneminde Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan Rekabeti”, Uluslararası İlişkiler ve Politika Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss. 68-83.
 • Ballı, A. (2019). Dünyayı Sarsan Aylan Bebeğin Ölümünün Dördüncü Yılı. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dunyayi-sarsan-aylan-bebegin-olumunun-dorduncu-yili/1570828#, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Barkın, E. (2014). “1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi,” Ankara Barosu Dergisi.
 • Bayraklı, E., & Keskin, K. (2015, November). Türkiye, Almanya ve AB üçgeninde mülteci krizi. SETA.
 • Çelik, D. Ş. & Şemşit, S. (2020). Türkiye–Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşmasının Uygulanmasında Suriyelilerin Etkisi ve Rolü. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(Özel Sayı), 66-84.
 • Çiçekli, B. (2009). Uluslararası Göç Hukuku Göç Terimleri Sözlüğü, No: 18, Cenevre: IOM Uluslararası Göç Örgütü Daily Sabah (2023). Greece to try to extend Türkiye-EU migrant deal: Minister, https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/greece-to-try-to-extend-turkiye-eu-migrant-deal-minister, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası göç sorunu perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(181), 175-204.
 • Ekici, S., & Tuncel, G. (2015). Göç ve insan. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 9-22.
 • Eunavfor Med, (2024). About Us. https://www.operationsophia.eu/about-us/, [Erişim Tarihi: 28.01.2024]. European Council (2016). EU-Turkey statement, 18 March 2016. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Eurostat (2023). Annual asylum statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics&oldid=558844#Main_countries_of_destination_.E2.80.93_Germany.2C_France.2C_Spain_and_Austria, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Güvenç, B. (1996), “Göç Olgusu ve Türk Toplumu”, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç, Mersin: Sosyoloji Derneği Yayınları
 • Karaca, H. A. (2020). Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Antlaşması Ve 18 Mart 2016 Tarihli Türkiye-Avrupa Birliği Zirve Bildirisi Uyarınca Düzensiz Göçle Mücadele Ve Bazı Sorunlu Alanlar. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(4), 155-194.
 • Karakuş, A. (2021). OGSP’nin Gelişim Süreci: Bir Güvenlik Aktörü Olarak AB. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (5), 557-582.
 • Kaya, A. (2022). AB-Türkiye mülteci mutabakatı: Tampon ülke. TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu Makale Dizisi No-2.
 • Köse, O. (2017). Geçmişten Günümüze GÖÇ I. Canik Belediyesi Kültür Yayınları. Samsun. Mülteciler Derneği (2023). Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Aralık 2023. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/#:~:text=T%C3%BCrkiye'de%20kay%C4%B1t%20alt%C4%B1na%20al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F,y%C4%B1l%C4%B1n%20en%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20seviyesine%20geriledi, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Sirkeci, İ., & Cohen, J. H. (2015). Hareketlilik, göç, güvensizlik. İdealKent, 6(15), 8-21.
 • Sina, A. (2017). Antikçağ’da Bir Göç Modeli: Klerukhia. İçinde (ed.) Köse, O. Geçmişten Günümüze GÖÇ I. Canik Belediyesi Kültür Yayınları. Samsun. 17-29.
 • Statista (2023). Ranking of the largest Syrian refugee-hosting countries in 2022. https://www.statista.com/statistics/740233/major-syrian-refugee-hosting-countries-worldwide/, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • T.C. Dış İşleri Bakanlığı (2024). Türkiye-AB Arasında 18 Mart’ta Varılan Mutabakata İlişkin Soru-Cevaplar. https://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-arasinda-18-mart_ta-varilan-mutabakata-iliskin-soru-cevaplar.tr.mfa#:~:text=18%20Mart%20mutabakat%C4%B1n%C4%B1n%20en%20%C3%B6nemli,e%201%E2%80%9D%20form%C3%BCl%C3%BC%20te%C5%9Fkil%20etmektedir.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (2023). Geçici Koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (2024). Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler, [Erişim Tarihi: 20.01.2024].
 • Türk Dil Kurumu (2024), “Göç Tanımı”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5af9e723cf0ad3.26133540 [Erişim Tarihi: 19.01.2024].
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects World Languages, Literature and Culture (Other)
Journal Section Makaleler
Authors

Recep Şehitoğlu 0000-0001-6855-4841

Publication Date March 21, 2024
Submission Date January 20, 2024
Acceptance Date February 1, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Şehitoğlu, R. (2024). EU-Türkiye Relations with a Special Focus on Syrian Migrants: Readmission Agreement and the 18 March Agreement. International Journal of Kurdish Studies, 10(1), 98-117. https://doi.org/10.21600/ijoks.1423109

NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on www.ijoks.com and register to submit a paper.